Споразумение за безсрочно търгуване със суап OKEx

1. Общ преглед

1.1 OKEx Perpetual Swap Trading („Услугата“) е услуга за търговия с деривати с виртуален финансов актив (VFA), стартирана от Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (наричана по-долу „OKEx“). Той е проектиран, управляван и управляван от OKEx. За да активирате OKEx Perpetual Swap Trading, трябва да прочетете изцяло, да разберете и да се съгласите с „Споразумението за потребител на Perpetual Swap Trading“ и съдържанието, включено в член 7.1 тук („Споразумението“). Моля, прочетете внимателно всички условия, преди да изберете да приемете това споразумение.

1.2 Моля, обърнете внимание, че не сте упълномощени да използвате и няма да използвате Услугата, освен ако не сте прочели и приели всички условия на споразумението. По-конкретно, приемането на настоящото споразумение и използването на услугата означава, че сте прочели и сте се съгласили с настоящото споразумение и че настоящото споразумение е правно обвързващо за вас.

2. Допустимост за използване на услугата

2.1 Вие признавате и се съгласявате, че:

 • сте се съгласили с „Общите условия на OKEx“ и отговаряте на условията и не ви е забранено да използвате „Услугите“, дефинирани в тях;
 • настоящото споразумение не противоречи на законите на страната или региона, откъдето сте, и вие обещавате, че ще спазвате законите на вашата страна или регион;
 • вие сте законният собственик на VFA, които сте депозирали в Услугата, и гарантирате, че източниците на горепосочените VFA са получени, са законни.

2.2 Вие сте наясно и поемате рисковете, които могат да възникнат във връзка с използването на Услугата, които включват, но не се ограничават до:

 • висока нестабилност на цените на VFA и техните производни може да доведе до голяма или пълна загуба за кратък период от време;
 • недостатъчността на VFA, депозирани като резерв, може да доведе до незабавна ликвидация на вашите позиции и можете да загубите всички VFA, които сте депозирали в Услугата;
 • може да се случи технологично възмущение, което може да забави или блокира използването на Услугата ви;
 • може да се случи аномалия на пазара, което може да доведе до загуба на вашите VFA.
 • от време на време, за да поддържа цялостното благосъстояние на пазара, OKEx трябва да добавя, премахва или променя политиките. Такова действие може да бъде в полза или срещу отделен потребител като вас.

2.3 Вие признавате и се ангажирате, че:

 • Няма да използвате Услугата за незаконни цели, включително, но не само, за незаконни хазартни игри, пране на пари, измами, изнудване, изнудване, пробиви на данни, финансиране на тероризъм и всякакви други насилствени дейности или всякакъв бизнес, забранен от закона.
 • Няма да провеждате, инициирате или улеснявате каквато и да е форма на пазарна манипулация или други форми на незаконно поведение, включително, но не само, незаконни хазартни игри, пране на пари, измами, изнудване, изнудване, нарушаване на данни, финансиране на тероризъм и всякакви други насилствени дейности или бизнес, забранени от закона.

3. Използване на Услугата

3.1 Услугата ви предоставя книга за поръчки в реално време заедно с друга информация. Можете да преглеждате или изтегляте информация за свой собствен анализ. OKEx не носи отговорност за каквито и да било преценки или анализи, направени въз основа на информацията, предоставена от Услугата.

3.2 Можете да правите поръчки във формата, изисквана от OKEx, чрез уебсайта, клиентския софтуер, API или други канали. След като поръчката бъде попълнена, няма да можете да я анулирате или измените.

3.3 След като поръчката ви „Open Long“ или „Open Short“ бъде попълнена, съответната позиция се отваря. След като поръчката „Close Long“ или „Close Short“ бъде попълнена, съответната позиция се затваря. Услугата ще ви предоставя информация за вашите позиции и за стойността на вашите VFA и техните производни в реално време.

3.4 Постоянният суап ще бъде уреден всеки ден в 08:00 (UTC) („Споразумението“). Цената за сетълмент е последната маркова цена (дефинирана и изчислена от Услугата, вижте „Ръководство за постоянен суап OKEx“). При сетълмента към RPL ще бъде добавен същият размер на FVAs като този на UPL, а RPL минус сумата на Clawback ще бъде кредитиран във вашия баланс, който може да бъде изтеглен незабавно (при спазване на изискването за марж и други ограничения, изисквани от Услугата). След това UPL и RPL се нулират на 0. (За дефиниции и методи за изчисляване на UPL 、 RPL и сумата на Clawback вижте „Ръководство за постоянен суап OKEx“.)

3.5 При разплащане потребителите с дълги позиции и потребителите с къси позиции ще обменят такса за финансиране (определена и изчислена от Услугата, вижте „Ръководство за постоянен суап OKEx“).

3.6 Ще платите такси на OKEx за Услугата. За графика на таксите, вижте „Ръководство за постоянен суап OKEx“.

3.7 Ако преди сетълмента възникнат пазарни аномалии, включително, но не само, остри колебания на базовия индекс или необичайна норма на връщане на вземания, OKEx може по свое усмотрение да реши да се уреди в подходящо време с търговски разумен метод. OKEx ще публикува съобщение относно такива подробни правила.

4. Управление на риска

4.1 Услугата въвежда различни мерки за контрол на системните рискове, включително, но не само:

 • Маржова система със съотношение на маржовете на подредена поддръжка
 • Механизъм за ликвидация
 • Процедура за обществено връщане

OKEx непрекъснато ще подобрява своите мерки за управление на риска.

4.2 „Маржин система със съотношение на маржовете на подредена поддръжка“. Въз основа на VFA, които сте депозирали в Услугата, размерът на позицията, която можете да отворите, е ограничен. Освен това, за да се избегне ликвидация, вашият коефициент на марж (определен и изчислен от Услугата, вижте „OKEx Perpetual Swap Guide”) Трябва да се поддържа по-високо от коефициента на марж за поддръжка, което е най-ниското изисквано коефициент на марж, за да поддържате текущите си позиции. Услугата приема график за съотношение на маржа на подредени поддръжки. Колкото по-голяма е отворената позиция, толкова по-висок е коефициентът на марж за поддръжка. Моля, обърнете се към „OKEx Perpetual Swap Guide” за детайли.

4.3 „Ликвидационен механизъм“. Когато коефициентът на маржин на вашия акаунт е по-нисък от коефициента на маржин за поддръжка + ставка за ликвидация, ще се задейства ликвидация на акаунта ви. Вашият акаунт ще бъде временно поет от механизма за управление на риска на Услугата; и ще бъде отново под ваш контрол след приключване на ликвидационния процес. В механизма за ликвидация, механизмът за управление на риска на услугата ще продължи да ликвидира вашите позиции, докато коефициентът ви на марж се върне над вашия коефициент на марж на подредени поддръжка или вашите позиции бъдат напълно ликвидирани. Моля, обърнете се към „OKEx Perpetual Swap Guide” за детайли.

4.4 „Обществена процедура за връщане на вземания“. Депозираните VFA на някои потребители може да не са в състояние да покрият разходите, направени от ликвидацията. Общият дефицит от всички потребители, преминали през Ликвидация, първо ще бъде изплатен от Застрахователния фонд на Услугата. Ако застрахователният фонд е изчерпан, Службата приема процедурата за връщане на обществени задължения за покриване на оставащия дефицит. Потребителите, които имат нетна печалба за деня, ще бъдат обект на тази претенция. Моля, обърнете се към „OKEx Perpetual Swap Guide” за детайли.

4.5 Ако размерът на вашите позиции или отворени поръчки се натрупа до ниво, което представлява значителна заплаха за други потребители, OKEx по свое усмотрение може да поиска от вас да анулирате своите поръчки или да затворите част от вашите позиции. Вие признавате и се съгласявате, че OKEx си запазва единственото и абсолютно право и преценка, при изключителни обстоятелства, да затвори изцяло или частично вашата позиция или поръчки.

5. Ограничение на отговорността

5.1 Потвърждавате, че разбирате правилата и политиките изцяло свързани с услугите. OKEx няма да носи отговорност за загубата ви поради неразбиране на правилата и политиките. По-специално, за да отворите или поддържате вашите позиции, количеството VFA, които сте депозирали като марж, ще трябва да отговаря на определени изисквания. Ако изискванията не са изпълнени, ще се задейства ликвидация. Когато се случи ликвидация, можете да загубите всички VFA, които сте депозирали като марж.

5.2 Информацията за вашата търговия става официална при Settlement. Информацията, показана между 2 последователни споразумения, е само за справка и не може да се гарантира, че предполага официалния резултат. Можете да поемете загуба от действията си въз основа на предоставената информация за първоначално сетълмент. OKEx няма да носи отговорност за претърпените ви загуби.

5.3 За да се съобрази с промените в законите или разпоредбите или за да поддържа цялостното благосъстояние на пазара, OKEx ще трябва, по свое усмотрение, да променя политиките, правилата или да прилага аварийни правила от време на време. Такива промени или внедряване могат да доведат до временна недостъпност на вашия акаунт, обратно връщане от вашия акаунт, незабавно затваряне на определени позиции или друго прекъсване на Услугата. OKEx няма да носи отговорност за претърпените ви загуби.

5.4 Вие се съгласявате и приемате, че ако платформата OKEx не може да функционира правилно или Услугата е прекъсната поради следните условия, като например, че не можете да използвате Услугите или не можете да правите команди или да извършвате свързани търговски операции, включително, но не само отказ, забавяне, прекъсване, липса на реакция на системата, забавена реакция на системата или други необичайни обстоятелства, OKEx не носи отговорност за загуби, причинени от неконтролируеми ситуации, които включват, но не се ограничават до:

 • Спиране на услугата за поддръжка на системата, както е предварително обявено от OKEx;
 • неизправности на интернет устройствата, които деактивираха прехвърлянето на данни;
 • Форсмажорни обстоятелства или аварии, като астифун, земетресение, цунами, наводнения, прекъсване на електрозахранването, война, бунтове, правителствени действия, терористични атаки и др. Или всякакви други неочаквани смущения, които водят до спиране на платформата OKEx;
 • хакерски атаки, компютърен вирус, неизправности в интернет мрежата, банкови проблеми, актуализиране на уебсайта, спиране на услугата, забавяне или отмяна поради прекъсване на управлението;
 • непредсказуеми или неразрешими проблеми с наличните в момента технологии;
 • причинени от трети страни, включително неподходящи или забавени екзекуции.

5.5 Мрежови откази, системни откази, хакерски атаки и други непредвидени фактори имат потенциал да причинят необичаен оборот, прекъсвания на пазара и други възможни аномалии. OKEx си запазва правото да анулира и / или да върне транзакции за период от време, през който счита, че е достатъчен за смекчаване на всякакви вредни пазарни ефекти. OKEx не носи отговорност за претърпените загуби.

5.6 Наясно сте, че технологичните безчинства могат да се случат неочаквано. OKEx няма да носи отговорност за загуби, причинени от безчинства в технологията, които включват, но не се ограничават до:

 • загуба, забавяне, прекъсване или друга неизправност на връзката към Услугата.
 • спиране, бавност, липса на отговор или друга неизправност на Услугата поради претоварване.
 • неизправност поради невъзможността на Услугата да извлича правилно необходимите данни от трета страна чрез интернет.

5.7 OKEx строго забранява несправедливо търговско поведение. OKEx си запазва правото да управи, по свое усмотрение, изпълнителен контрол върху вашата сметка, ако вие

 • участват в манипулация на цените или други злонамерени нарушения на пазара;
 • може да навреди на други потребители или на OKEx чрез използване на уязвимостите на Услугата или по други неразумни средства;
 • участват във всякакви други дейности, които OKEx счита за вредни за цялостното благосъстояние на пазара; или
 • участват във всякакви други дейности в нарушение на закона и разпоредбите.

OKEx също така си запазва правото да предприема действия по свое усмотрение, включително, но не само, да закрие вашите сметки, да ограничи търговията, да спре търговията, да отмени транзакции и да върне транзакции, за да елиминира всякакви неблагоприятни ефекти върху цялостното благосъстояние на пазара. OKEx не носи отговорност за каквито и да било загуби (включително, но не ограничавайки се до преки или непреки загуби, действителни загуби или загуби от възможни печалби), направени от вас във връзка с горепосочените мерки, когато такова действие срещу вас се случи.

6. Обезщетение

6.1 Трябва да вземете всички възможни мерки, за да защитите OKEx от или да обезщетите OKEx за евентуални щети, произтичащи от използването на действията на Услугата, свързани с вашия акаунт в OKEx и използването на Услугата.

6.2 С настоящото се съгласявате да защитавате, обезщетявате и държите OKEx безвреден от всякакви претенции или искания (включително разумни правни такси), направени или направени от трета страна срещу OKEx поради или възникнали в резултат на нарушението на това споразумение, неправилното ви използване на услугата , нарушаването на който и да е закон или правата на трета страна и / или действията или бездействията на която и да е трета страна, на която давате разрешения за използване на вашия акаунт в OKEx или достъп до нашия уебсайт, софтуер, система (включително всяка мрежа и сървъри, използвани за предоставят някоя от Услугата), управлявана от нас или от наше име, или някоя от Услугите от Ваше име.

7. Разни

7.1 Съдържанието на настоящото споразумение включва също така различни системни спецификации на OKEx, други споразумения или правила в приложението към настоящото споразумение, OKEx Perpetual Swap Guide и други съответни споразумения, правила относно Услугата, които OKEx може да издаде от време на време. След като горното съдържание бъде официално пуснато, то е неразделна част от това споразумение и вие също трябва да се придържате към него. В случай на противоречие между горното съдържание и настоящото споразумение, настоящото споразумение ще има предимство, ако няма противоположно изявление.

7.2 OKEx си запазва правото да модифицира едностранно настоящото споразумение (включително горното съдържание), ако е необходимо. Такова изменение може да се случи по всяко време без предварително известие. В случай, че бъдат направени някакви промени, преработеното съдържание се публикува незабавно на уебсайта на OKEx. Моля, проверете най-новата информация, публикувана там, за да се информирате за всички промени. Продължаващото ви използване или достъп до Услугата след публикуването на каквито и да било промени представлява приемане на тези промени. Ако не приемете преработеното съдържание, трябва да спрете да използвате свързаните услуги.

7.3 Трябва внимателно да прочетете Споразумението и всички документи, посочени тук, много внимателно. Ако има нещо, което не разбирате от споразумението и който и да е документ, посочен тук, трябва да обсъдите този въпрос с OKEx и да потърсите необходимите разяснения. Всяка формална комуникация с вас се осъществява чрез електронна поща, освен ако не е указано друго от OKEx. Документите ще ви бъдат изпратени по електронна поща и вие трябва да се стремите да ни изпращате всички документи по същия начин. Също така ще можете да се свържете с нас по телефона. Всяко официално общуване с вас се извършва, освен ако не е уговорено друго, на английски език. В случай на несъответствие между англоезичната версия на споразумението или каквито и да било съобщения и всеки превод на споразумението или такива съобщения (според случая) на чужд език, съответната английска версия ще има предимство. В случай на несъответствие между комуникациите и споразумението, споразумението има предимство.

7.4 Създаването, валидността, обяснението, промяната, изпълнението и разрешаването на спорове на това потребителско споразумение се уреждат от законите на Сейшелите.

7.5 Ако има спор между потребител и OKEx, двете страни трябва да се опитат да намерят решение чрез преговори. Ако обаче опитът е неуспешен, двете страни трябва да се споразумеят да разрешат несъгласието или спора чрез съдебната система на Сейшелите.

7.6 Всички заглавия в това споразумение са само за удобство при четене и не засягат неговото тълкуване.

7.7 Настоящото споразумение не се прилага за потребители на симулацията за вечна суап търговия.

7.8 Aux Cayes Fintech Co. Ltd. има единствената и последна преценка при тълкуването на настоящото споразумение.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me

Our Socials
Facebooktwitter
Promo
banner
Promo
banner